Międzynarodowa konferencja naukowa „Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert"

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV-XVIII wieku. Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert", która odbędzie się w Krakowie w Collegium Maius w dniach 19-20 listopada 2015 roku. Konferencja jest organizowana przez Archiwum UJ i Muzeum UJ pod honorowym patronatem Prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa i JM Prof. Wojciecha Nowaka Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program konferencji skupia się na trzech głównych wątkach:

- bilans dotychczasowych prac badawczych i projektów z zakresu historiografii uniwersyteckiej w krajach środkowoeuropejskich;

- studia nad miejscem, rolą i karierami ludzi wykształconych w dawnych społeczeństwach Europy Środkowej na przykładzie wybranych środowisk społecznych i grup zawodowych;

- prozopograficzne elektroniczne uniwersyteckie bazy danych jako nowoczesne narzędzie badań i prezentacja aktualnie realizowanych projektów, w tym realizowanego na Wydziale Historycznym UJ przez Archiwum UJ we współpracy z Katedrą Telekomunikacji AGH projektu „Corpus academicum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364-1780", finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Konferencja jest kolejnym etapem współpracy naukowej między Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Friedrich-Schiller Universität w Jenie oraz Univerzita Karlova w Pradze, nawiązanej w 2011 r. Powstała wówczas polsko-niemiecko-czeska grupa badawcza „Miasto–Uniwersytet–Religijność", która zajmuje się badaniem elit miejskich, intelektualnych i religijnych w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Ze strony polskiej w podejmowanych badaniach kluczowe miejsce zajmuje Uniwersytet Krakowski i miasto Kraków. Grupa pracuje w rytmie dwuletnich konferencji: pierwsza odbyła się w Jenie w 2011 r., druga w Pradze w 2013 r. Celem krakowskiego spotkania jest wzmocnienie współpracy, poszerzenie jej o inne kraje Europy Środkowej, podjęcie nowych tematów badawczych i upowszechnienie wiedzy o nowoczesnych kwestionariuszach i metodach w zakresie prozopografii uniwersyteckiej.

Językami konferencji będą angielski i niemiecki. Zostanie wygłoszonych 19 referatów, w tym 10 przez referentów z zagranicy: Czech, Niemiec, Węgier i Szwajcarii. Poniżej zamieszczamy pełny program konferencji.

 

Szczegółowy program konferencji.

Data opublikowania: 03.11.2015
Osoba publikująca: Maciej Zborek