Archiwum UJ i tworzenie ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych

Zgodnie z ustawą z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na rektorów uczelni wyższych w Polsce został nałożony obowiązek, aby przekazać do ogólnopolskiego cyfrowego repozytorium pisemnych prac dyplomowych wszystkie prace licencjackie i magisterskie, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30.09.2009 r. Celem jest powszechne wdrożenie kontroli antyplagiatowej wobec nowobronionych prac dyplomowych, z których każda przed obroną będzie kontrolowana z zasobem repozytorium.

Wypracowaniem zasad tego systemu zajmował się powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zespół ds. dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespół pracował w okresie 9.01.-30.10.2015 r. W jego skład wchodził m.in. mgr inż. Paweł Gaszyński, pracownik Archiwum UJ, reprezentując naszą uczelnię. Po wyodrębnieniu podzespołów technicznego i legislacyjnego i poszerzeniu składu Zespołu, dołączył do niego z ramienia UJ mgr Piotr Szumliński.  Do zadań Zespołu należało opracowanie procedury przekazywania pisemnych prac dyplomowych do ogólnopolskiego repozytorium, opracowanie procedury weryfikacji przekazywanych prac oraz warunków wdrożenia procedur antyplagiatowych. Pierwotny termin powstania repozytorium był ustalony na 31.12.2016 r. Po zmianie rządu i przeprowadzonych na nowo przez ministerstwo konsultacjach dokonano przesunięcia terminu na 31.12.2017 r.

Obecnie na UJ pracuje zespół pod kierunkiem dr Agnieszki Kowalczyk, która pełni funckję Pełnomocnika Rektora ds. wprowadzenia Systemu Antyplagiatowego na UJ. Archiwum UJ jest czynnie zaangażowane w te prace, których skala jest ogromna, obejmuje bowiem ok. 45 000 prac magisterskich i ok. 30 000 prac licencjackich. Prace prowadzą Paweł Gaszyński jako koordynator oraz Marcin Danek.

Na podstawie danych o osobach, które otrzymały stopnie licencjata i magistra w latach 1999-2015, dostarczonych przez USOS, w Archiwum UJ dokonuje się kontroli kompletności i poprawności opisów oraz dostosowuje się je do wymogów repozytorium. Opis powinien zawierać: tytuł pracy dyplomowej; imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej; imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej; nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej; nazwę uczelni; datę zdania egzaminu dyplomowego; nazwę kierunku studiów; treść pracy dyplomowej. Najliczniejsze braki w opisach dotyczą opuszczania nazwisk promotorów i recenzentów (nawet do 50 % prac) oraz niepoprawnego zapisu tytułów prac (do 10%). Drugim etapem pracy jest przygotowanie elektronicznych wersji prac dyplomowych. Dla prac bronionych od 2011 r. problem rozwiązuje funkcjonowanie systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych, zob. https://www.apd.uj.edu.pl/). Niestety, dla wcześniejszego okresu nie realizowano konsekwentnie obowiązku sporządzania wersji elektronicznych na płytach CD (wprowadzony od 2005 r.) a wielu z nich nie przekazywano do Archiwum UJ. Wersji elektronicznych brak dla ok. 30% prac dyplomowych, które mają wejść do repozytorium.

 

Data opublikowania: 24.05.2016
Osoba publikująca: Maciej Zborek