Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25.08.2017 roku zmarła

Zmarła Pani Profesor Urszula Perkowska

Z wielkim żalem Dyrekcja i Pracownicy Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęli smutną wiadomość, że 25 sierpnia 2017 r. zmarła Pani prof. Urszula Perkowska, wieloletni, zasłużony pracownik Archiwum UJ, z którym do końca była związana poprzez koleżeńskie więzi i naukowe pasje.

Urodziła się 7 listopada 1942 r. w Krakowie. W 1959 r. złożyła egzamin maturalny w VIII LO w Krakowie. Rozpoczęła studia historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które od 1960 r.  kontynuowała na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończyła w 1964 r., uzyskując stopień magistra historii na podstawie pracy „Żegota Pauli – życie i działalność w latach 1814-1860”, napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Barycza. Rok pracowała jako nauczyciel, a w latach 1965-1970 w Archiwum Państwowym w Krakowie. W 1967 r. rozpoczęła prace nad doktoratem „Kształtowanie się kadry naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1860-1920”. W 1970 r. została zatrudniona w Archiwum UJ, z którym związała swoje życie zawodowe i naukowe. W 1972 r. na podstawie ww. rozprawy uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Stopień doktora habilitowanego w zakresie historii kultury i nauki polskiej otrzymała w 1996 r. na podstawie monografii „Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939”. W Archiwum UJ przeszła kolejne szczeble rozwoju zawodowego od asystenta naukowo-technicznego po adiunkta z habilitacją. W latach 1995-2000 pełniła funkcję zastępcy kierownika Archiwum. Opracowywała inwentarze wielu zespołów archiwalnych, zwłaszcza spuścizn, prowadziła pokazy archiwalne, odpowiadała na kwerendy, prowadziła dyżury w czytelni. Przez wiele lat wchodziła w skład zespołu opracowującego monumentalny „Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae”. Osobno wydała też pracę „Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850-1945” (2007). Miała opinię wzorowego pracownika. Cieszyła się wielką sympatią koleżanek i kolegów.

Od 2000 r. pracowała w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Odeszła na emeryturę w 2008 r., kontynuując pracę do 2011. Zajmowała się głównie dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauki, szkolnictwa i kultury polskiej oraz dziejami Krakowa w XIX i XX w. Była autorką licznych monografii, artykułów i haseł słownikowych. Z zaangażowaniem popularyzowała też wiedzę historyczną, m.in. na łamach „Alma Mater”. Działała w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polskim Towarzystwie Historycznym.

Do jej najważniejszych prac należą książki: „Kształtowanie się zespołu naukowego w Uniwersytecie Jagiellońskim (1860-1920)” (1975), „Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej” (1990), „Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939” (1994), „Studia i kursy zawodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1894-1939” (1995), „Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego” (2000), „Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-1948/49” (2001), „Ty, Panie, wskazujesz mi drogę życia. Maria Epsteinówna, Siostra Magdalena (1875-1947), założycielka i dyrektorka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek, dominikanka z krakowskiego Gródka” (2005), „Anna Rydlówna (1884-1969). Organizatorka szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa” (2010), „Ksiądz profesor Władysław Chotkowski (1843-1926). Historyk Kościoła, działacz społeczny i kaznodzieja” (2016). Do końca była czynna naukowo, biorąc udział w opracowaniu zbiorowej monografii dziejów Biblioteki Jagiellońskiej. Nie doczekała niestety ukazania się tego dzieła.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kolegiacie św. Anny 1 września br. o godz. 9.00; pogrzeb odbędzie się o godz. 10.30 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.