Zmarł Profesor Jerzy Wyrozumski

2 listopada 2018 r. zmarł w Krakowie Prof. dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski, jeden z najwybitniejszych polskich badaczy średniowiecza, odnowiciel krakowskiej szkoły mediewistycznej. Urodził się w 1930 r. Trembowli. Przesiedlony, osiadł osta5tecznie w Krakowie. Studia historyczne i filologię klasyczną ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1955 r. Był uczniem prof. Romana Grodeckiego. Następnie pracował jako asystent i wykładowca na swej macierzystej uczelni, do emerytury kierując Zakładem Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii UJ. W 1963 r. obronił doktorat, w 1968 r. uzyskał habilitację, w 1981 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1993 r. został profesorem zwyczajnym. Pełnił liczne funkcje: w latach 1977-1981 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii UJ, 1981-1987 dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, 1987-1990 prorektorem UJ.

 

Zainteresowania i prace badawcze Profesora koncentrowały się na zagadnieniach społeczno-gospodarczych oraz politycznych Polski średniowiecznej w epoce piastowskiej i andegaweńskiej oraz na dziejach Krakowa. Do Jego najważniejszych dzieł należą: „Państwowa gospodarka solna w Polsce piastowskiej do schyłku XIV wieku” (1968), „Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu” (1972), „Kazimierz Wielki” (1982), „Kraków do schyłku wieków średnich” (1992), „Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego. Szkice” (1996), „Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską a jagiellońską” (1997). Wiele mniejszych tekstów zostało zebranych w zbiorze „Cracovia mediaevalis” (2010). Pokolenia wychowały się na jego wielokrotnie wznawianym podręczniku „Historia Polski do 1506 r.” (1978) oraz nowszej syntezie „Dzieje Polski Piastowskiej (VIII w.-1370)” (1999). Redagował liczne tomy „Rocznika Krakowskiego” i serii „Biblioteka Krakowska”, w tym syntetyzujący zbiór „Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta” (2007). Kierował monumentalną krytyczną edycją najważniejszego dzieła Jana Długosza „Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae”, którą następnie dokończył prof. Krzysztof Ożóg.

 

Brał czynny udział w życiu naukowych i kulturalnym Krakowa, który stał się jego ojczyzną z wyboru i który ukochał. W latach 1980-2015 był prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a w latach 1994-2015 był sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności, którą współodnawiał i której zapewnił pod swoim kierownictwem świetny rozwój. Był wielokrotnie odznaczany i honorowany za ogromny dorobek naukowy i wybitne zasługi dla rozwoju kultury polskiej i chrześcijańskiej oraz pieczę nad dziejami i zabytkami Krakowa.

 

Wychował i wypromował liczne grono historyków, pracujących w Instytucie Historii UJ i innych jednostkach Uniwersytetu, a także w licznych instytucjach naukowych i kulturalnych Krakowa, współtworząc i odnawiając krakowską szkołę mediewistyczną. Dla swoich uczniów i współpracowników był i pozostał Mistrzem nie tylko w zakresie warsztatu badawczego, stylu pisania i myślenia o historii, ale także jako wzór postawy intelektualnej, obywatelskiej i życiowej.

 

Dla Archiwum UJ ofiarował wybrane książki ze swej biblioteki. W naszym Archiwum w ramach projektu „Pamięć Uniwersytetu” Maciej Zborek zrealizował poświęcony Mu film „Profesor Jerzy Wyrozumski. Droga przez las” (http://www.archiwum.uj.edu.pl/jerzy-wyrozumski)

 

 

W dniu 9.11.2018 r. miała miejsce msza pogrzebowa w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny, a następnie odprowadzenie na Cmentarz Wojskowy na Rakowicach w Krakowie, gdzie spoczął w Alei Zasłużonych.

 

 

 

 

Data opublikowania: 09.11.2018
Osoba publikująca: Maciej Zborek