Wyciąg ze Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyciąg ze Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 29 maja 2019 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr 97/XI/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku,

nr 19/III/2020 z dnia 25 marca 2020 roku, nr 61/VI/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku, nr 75/IX/2020 z dnia 30 września 2020 roku i nr 93/IX/2021 z dnia 29 września 2021 roku)
 

Rozdział 4
Jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane i wspólne


 
§ 115
 

1. Organizację, przedmiot oraz zakres działalności jednostki pozawydziałowej i jednostki
międzywydziałowej określa Rektor w drodze zarządzenia.
2. Dyrektorów jednostek, o których mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje Rektor.

§ 116
 

Pozawydziałowymi jednostkami Uniwersytetu są między innymi:
1) Biblioteka Jagiellońska;
2) Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
3) Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.