Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni Archiwum UJ w godzinach jej otwarcia

 

Adam Górka
''Analiza wewnątrzcząsteczkowych interakcji pomiędzy domenami ludzkiego czynnika transkrypcyjnego Yin Yang 1, w układzie in vitro''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 13.11.2018

 



Dominik Kadzik
''Dwór polski Stefana Batorego''


Wydział Historyczny
obrona: 13.11.2018

 

Joanna Pilarczyk
''Angażowanie uwagi przez treść emocjonalną i cechy fizyczne bodźca wzrokowego''


Wydział Filozoficzny
obrona: 13.11.2018

 

Szymon Huptyś
''Innowacje apofoniczne języka litewskiego w ujęciu Słownika etymologicznego języka litewskiego Wojciecha Smoczyńskiego''


Wydział Filologiczny
obrona: 15.11.2018

 

Sylwia Krzanik
''Small-molecule inhibitors of protein-protein interactions in the anticancer therapy''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 16.11.2018

 

Róża Straczak
''Ocena zmian barwy wyrobów bawełnianych poddanych procesowi kontrolowanej degradacji w środowisku glebowym na potrzeby badań sądowych''


Wydział Chemii
obrona: 16.11.2018

 

Joanna Pawlik-Czyniewska
''Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.11.2018

 

Mateusz Popiel
''Regulacje intertemporalne w prawie karnym procesowym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.11.2018

 

Agata Mazurkiewicz
''Civil-military cooperation in changing theatre of operation''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 20.11.2018

 

Marta Tyszko
''Spinozjańska filozofia człowieka''


Wydział Filozoficzny
obrona: 22.11.2018

 

Barbara Szczekała
''Gry narracyjne a doświadczenia odbiorcze we współczesnym kinie. Przypadek mind-game films''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.11.2018

 

Barbara Wyroba
''ADAM17 jako potencjalny cel terapii nowotworowych – jego rola we wzroście i przerzutowaniu mysiego czerniaka oraz analiza wpływu tego białka na komórki naczyń limfatycznych''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 23.11.2018

 

Magda Cieśla
''Paleolit Środkowy w Karpatach Zachodnich''


Wydział Historyczny
obrona: 26.11.2018

 

Łukasz Opaliński
''Starzenie się publikacji naukowych w języku polskim i angielskim w perspektywie zachowań warunkujących proces cytowania w naukach o Ziemi''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 28.11.2018

 

Maciej Mikulski
''Terapeutyczne aspekty modulacji aktywności oksygenazy hemowej-1 w nowotworach: rozwój metod badawczych do testów przesiewowych oraz kompleksowa charakterystyka farmakologiczna nowych inhibitorów małocząsteczkowych pod kątem możliwego zastosowania klinicznego''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 30.11.2018

 


Marta Adamiak
''Charakterystyka właściwości biologicznych oraz potencjału regeneracyjnego pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z mysich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych w modelu uszkodzenia mięśnia sercowego''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 18.12.2018

 

Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk
''Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa śląskiego: uwarunkowania, kierunki, perspektywy''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 30.10.2018

 



Leszek Szafrański
''Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 30.10.2018

 

Łukasz Zatorski
''Performatyka idei. Mechanika obiegu energii społecznych w kulturze intelektualnej''


Wydział Polonistyki
obrona: 31.10.2018

 

Łukasz Bujnowicz
''Semichinon sprzężony z klastrem żelazowo-siarkowym jako nowy element w mechanizmie działania i regulacji białek z rodziny cytochromów bc''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 06.11.2018

 

Paweł Kamiński
''Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 06.11.2018

 

Bartosz Kołoczek
''Historia w rzymskiej literaturze erudycyjnej (do VI w.) – studium analityczno-porównawcze''


Wydział Historyczny
obrona: 06.11.2018

 

Michał Pałasz
''Zarządzanie mediami społecznościowymi w perspektywie teorii aktora-sieci''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 06.11.2018

 

Beata Terka
''Słowiański aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego''


Wydział Polonistyki
obrona: 07.11.2018

 

Paweł Karol Gąsiorczyk
''Śródziemnomorska przestrzeń transportowa i komunikacyjna w aspekcie angielskiej obecności na Morzu Śródziemnym w latach 1453-1538''


Wydział Historyczny
obrona: 09.11.2018

 

Artur Goszczyński
''Lubomirscy w systemie politycznym Rzeczypospolitej za panowania Zygmunta III i Władysława IV''


Wydział Historyczny
obrona: 09.11.2018