Przemysław Marcin Żukowski

Przemysław Marcin Żukowski, doktor nauk humanistycznych, adiunkt

 

KONTAKT:

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Al. A. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel.: 0-12 663-35-37
p.m.zukowski@uj.edu.pl
 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE:

1997-2002 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii, magister historii na podstawie pracy: „Francja wobec Paktu Czterech z 1933 roku", promotor prof. dr hab. Wojciech Rojek
2008   Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, doktor nauk humanistycznych (specjalność: historia najnowsza) na podstawie pracy: „Francja w oczach polskiej opinii publicznej od wiosny 1938 do lata 1940", promotor prof. dr hab. Wojciech Rojek


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

- historia powszechna i Polski XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918-1939 i historii dyplomacji
- dzieje emigracji polskiej po 1939
- historia nauki, edytorstwo źródeł oraz biografistyka
- dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od II poł. XIX do 1939 oraz historii Wydziału Prawa


SPIS PUBLIKACJI:

2004

1.    Francuska polityka zagraniczna od marca 1938 do sierpnia 1939 r. w świetle polskiej prasy politycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", R. MCCLXVII (2004), „Prace historyczne", z. 131, s. 171-191
2.    Misja profesora Fryderyka Zoll (młodszego) do Niemiec w 1935 r., „Przegląd Zachodni", z. 1 (2004), s. 187-192
3.    Polska dyplomacja wobec próby stworzenia dyrektoriatu mocarstw w 1933 r., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", R. XXXIX (2004), s. 123-136


2005

4.    (oprac.) Sposoby rozstrzygania sporów polityczno-osobistych na przykładzie zatargu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Władysława Leopolda Jaworskiego i Stanisława Strońskiego z 1913 roku, „Studia Historyczne", R. XLVIII (2005), z. 1 (189), s. 99-110
5.    (oprac.) Źródła do dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawa prof. Maurycego Straszewskiego z 1905 roku, „Archiwista Polski", R. IX (2005), z 4 (36)

2007

6.    Czołowi politycy i wojskowi III Republiki w świetle polskiej opinii publicznej od marca 1938 do kwietnia 1940 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", R. MCCXCI – 2007, „Prace historyczne", z. 134, s. 123-142
7.    (oprac.) Podróż Edouarda Herriota do Waszyngtonu wiosną 1933 roku w świetle źródeł polskiej dyplomacji, „Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 3 (37), maj-czerwiec 2007, s. 135-154
8.    (oprac.) Relacje z kampanii wrześniowej podpułkownika Romana Umiastowskiego, „Zeszyty Historyczne" (Paryż), 2007, z. 161, s. 163-196
9.    (oprac.) Pomoc dla Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 70. XX wieku na przykładzie korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Romana Umiastowskiego, „Przegląd Polonijny", R. XXXIII-2007, z. 3 (125), s. 77-93


2008

10.    (oprac.) Kalendarium wydarzeń „Marca 1968 roku" w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: Marzec '68. Katalog wystawy 13 III-13 IV 2008, scenariusz wystawy: Diana Błońska, s. 25-32
11.    (oprac.) Kalendarium wydarzeń „Marca 1968 roku" w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: „Alma Mater", 2008, z. 102, s. 44-47
12.    Kontrowersje wokół działalności ppłk. dypl. Romana Umiastowskiego we wrześniu 1939, w: Polska bez Marszałka. Dylematy obozu piłsudczykowskiego po 1935, red. M. Wołos, K. Kania, Toruń 2008, s. 389-403
13.    (oprac.) W. Pobóg-Malinowski, Z mojego okienka. W Polsce przed wojną, cz. I, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", R. MCCXCI (2008), „Prace historyczne", z. 135, s. 149-173
14.    Pracownicy i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w polskiej służbie zagranicznej w latach 1918-1939, „Zeszyty Historyczne" (Paryż), z. 165, s. 34-70


2009

15.    Od przyjaźni do wrogości. Dzieje pewnego zatargu pomiędzy Władysławem Pobóg-Malinowskim a Józefem Andrzejem Teslarem, „Res historica" (Lublin), 2009, t. 27, s.115-128
16.    (oprac.) W. Pobóg-Malinowski, Z mojego okienka. W Polsce przed wojną, cz. II, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", R. MCCXCII (2009), „Prace historyczne", z. 136, s. 155-179
17.    Spuścizna rodziny Bohusz-Szyszko (Szyszko-Bohusz) w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma Mater", czerwiec 2009, nr 115, s.
18.    Sułkowski Józef Felicjan, „Polski Słownik Biograficzny", t. XLV/4, zeszyt 187, Warszawa-Kraków 2009, s. 571-573
19.    (oprac.) R. Umiastowski, Dziennik wojenny 18 IX 1939-19 IX 1945, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2009, ss. 634
20.    Władysław Pobóg-Malinowski i jego wspomnienia, w: Historia Literatury. Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji, red. W. Lewandowski i R. Moczkodan, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty", Toruń 2009, z. 2 (11), s. 160-172
21.    Wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939, „Palestra" (Warszawa), R. LIV: 2009, nr 9-10 (621-622), s. 164-170


2010

22.    Polityka i nauka. Uniwersytet Jagielloński za rektoratu profesora Fryderyka Zolla iun. w: Verba volant, scripta manent. Księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi, red. P. M. Żukowski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, ss. 298
23.    (red.): Verba volant, scripta manent. Księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi, red. P. M. Żukowski, Kraków 2010, s. 165-203
24.    (oprac.) W. Pobóg-Malinowski, Tragiczny Wrzesień (1-17 IX 1939). Fragmenty wspomnień, cz. I, oprac. P. M. Żukowski, „Niepodległość", 2010, t. LIX, s. 127-254


2011

25.    Krakowskie czasy studiów Rafała Lemkina, oprac. P. M. Żukowski, „Dzieje Najnowsze", 2011, R. XLIII, z. 1, s. 139-158
26.    Młodzież Uniwersytetu we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia i problemy, w: Universitati Leopoliensi. Trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti. In memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum" w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności 2011, ss. 534
27.    (współaut.) M. Barcik, A. Cieślak, P. Gaszyński, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, P. M. Żukowski, Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, t. III: M-N, red. K. Stopka, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica" 2011, ss. 814
28.    (współaut.) M. Barcik, A. Cieślak, P. Gaszyński, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, P. M. Żukowski, Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, t. III: O-Q, red. K. Stopka, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica" 2011, ss. 684
29.    (oprac.) W. Pobóg-Malinowski, Tragiczny Wrzesień (1-17 IX 1939). Fragmenty wspomnień, cz. II, oprac. P. M. Żukowski, „Niepodległość", 2011, t. LX (w druku)
30.    Szebeko Józefa, „Polski Słownik Biograficzny", t. XLVII/4, zeszyt 195, Warszawa-Kraków 2011 (w druku)
31.    Szebeko Ignacy, „Polski Słownik Biograficzny", t. XLVII/4, zeszyt 195, Warszawa-Kraków 2011 (w druku)
32.    Na przełomie pokoju i wojny. Francja w oczach polskiej opinii publicznej do wiosny 1938 roku do lata 1940 roku, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2011 (w druku)