Przekazywanie akt

Zgodnie z prawem Archiwum UJ sprawuje nadzór nad prawidłowym kształtowaniem zasobu aktowego i sposobem przekazywania akt wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego:


1. Każda jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego ma obowiązek przekazywania akt do Archiwum UJ.
2. Procedurę przygotowania i przekazania akt do Archiwum UJ reguluje rozdz. 8 Instrukcji kancelaryjnej UJ i rozdz. 4 Instrukcji archiwalnej UJ.
3. W sprawie przekazywania akt z jednostek UJ prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora Archiwum UJ dr. hab. Maciejem Zdankiem: maciej.zdanek@uj.edu.pl, tel.: 12 663-35-39, 507 006 607.
4. W sprawie przekazywania akt z jednostek Collegium Medicum UJ prosimy o kontakt z pracownikiem Archiwum UJ starszą kustosz Edytą Paruch: edyta.paruch@uj.edu.pl, tel. 12 663 3541.
5. Przekazywanie akt wymaga uprzedniego sporządzenia w jednostce spisów zdawczo-odbiorczych i ich zaakceptowania przez Archiwum UJ. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 147 z dnia 30 grudnia 2022 § 2 ust. 2 stosuje się aktualne formularze spisów.
6. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządzone w formacie Excel proszę przesłać do Archiwum UJ do weryfikacji i zaakceptowania na adres mailowy: maciej.zdanek@uj.edu.pl
7. Wszelkie poprawki do spisów, przesłane z Archiwum UJ, należy nanieść w pliku elektronicznym i w wersjach drukowanych przed przekazaniem akt.
8. Uporządkowanie i przygotowanie akt do przekazania oraz organizacja transportu należą do obowiązków jednostek organizacyjnych UJ. Archiwum UJ zapewnia instruktaż i informację w tym zakresie.