Zasady postępowania z teczkami osobowymi

Archiwum UJ informuje wszystkie komórki organizacyjne UJ, że zostają wprowadzone nowe zasady postępowania z teczkami osobowymi. Zmiana dotyczy teczek studentów reaktywowanych na UJ oraz pracowników, którzy ponownie nawiązali z UJ stosunek pracy lub świadczą pracę dla UJ na podstawie umów cywilnoprawnych. Dotąd zasadą było wypożyczenie dawnych teczek osobowych. Obecnie Archiwum UJ będzie oddawać stosownej komórce organizacyjnej teczkę osobową i wykreślać ją z ewidencji przekazanych akt. Wycofanie teczki z ewidencji Archiwum UJ będzie poświadczone stosownym protokołem (zob. załącznik).

Po ukończeniu studiów i zakończeniu pracy na UJ te teczki osobowe pozostaną w jednostkach UJ do następnej akcesji, kiedy to wraz z innymi aktami i spisem zdawczo-odbiorczym zgodnie z obowiązującymi zasadami zostaną przekazane do Archiwum UJ. Prosimy kierowników jednostek UJ o zastosowanie się do nowej procedury.