Wyciąg ze Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego


uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2006 roku

(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr 42/VI/2007 z 27.06.2007 roku,
nr 55/X/2007 z 31.10.2007 roku oraz nr 44/X/2008 z 8.10.2008 roku
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego)


Rozdział 4
Jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane i wspólne


 
§ 74
 

1. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z powierzonym zasobem archiwalnym, stanowiącym część narodowego zasobu archiwalnego, wchodzi w skład krajowej sieci archiwalnej.
2. Do zadań Archiwum należy w szczególności:
1) gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji aktowej, elektronicznej, fotomechanicznej oraz innych materiałów rękopiśmiennych związanych z historią Uniwersytetu i krakowskiego ośrodka naukowego;
2) sprawowanie nadzoru nad dokumentacją kancelaryjną Uniwersytetu;
3) prowadzenie badań nad przeszłością Uniwersytetu.
3. Organizację oraz szczegółowe zadania Archiwum określa regulamin uchwalony przez Senat na wniosek dyrektora Archiwum.
 

§ 75
 

1. Dyrektora Archiwum powołuje na okres pięciu lat Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. Dyrektorowi Archiwum przysługuje tytuł Archiwariusza Uniwersyteckiego.
2. Dyrektorem Archiwum może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
3. Zastępcę dyrektora Archiwum na okres pięciu lat powołuje Rektor na wniosek dyrektora Archiwum.
4. Zakres obowiązków i uprawnień dyrektora określa regulamin Archiwum, o którym mowa w § 74 ust. 3.