Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae

Colligite fragmenta ne pereant... : studia z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu

Colligite fragmenta ne pereant... : studia z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu / Maria Kowalczyk.

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2010.
(Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae; 1)
448 s., 24 il.; 25 cm.
ISBN 978-83-61033-40-0

Tom zbiera obszerny i wartościowy dorobek naukowy Marii Kowalczyk, rozproszony dotąd po wielu rzadkich – i czasem trudno dostępnych – wydawnictwach. Dotyczy on dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku. Jest świadectwem rozległej erudycji i wieloletnich kwerend archiwalnych i bibliotecznych, zwłaszcza w zbiorach Oddziału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, którego pracownikiem była Autorka.
 

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV w. Sylwetki - teksty - studia

Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV w. Sylwetki - teksty - studia/ Zofia Włodek.

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2012
510 s.: il.; 25 cm.
(Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae; 2).
ISBN 978-83-61033-49-3

Książka profesor Zofii Włodek jest reedycją jej prac, zawierających biografie profesorów Wydziałów Sztuk i Teologii Uniwersytetu Krakowskiego, edycje średniowiecznych tekstów, m. in. Stanisława ze Skarbimierza i Pawła z Pyskowic, omówienia dzieł, np. antypolskiej „Satyry" Jana Falkenberga oraz analizy prądów doktrynalnych rozwijanych w piętnastowiecznym Krakowie. Tom został opatrzony przedmową prof. Krzysztofa Stopki oraz dokonanym przez prof. Zenona Kałużę erudycyjnym omówieniem naukowej twórczości Zofii Włodek (w języku polskim i angielskim). Całość uzupełniają: bibliografia i indeksy.
Tom jest dedykowany Zofii Włodek, zasłużonej dla badań nad dziejami Almae Matris Jagellonicae, w pięćdziesięciopięciolecie Jej pracy naukowej.

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Conclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591. Samorząd Kolegium Większego Uniwersytutu Krakowskiego w XV-XVI wieku / opracowała Dagmara Wójcik-Zega

Conclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591. Samorząd Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego w XV-XVI wieku / opracowała Dagmara Wójcik-Zega

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2014 (Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae; 3) 400 s.; 25 cm
ISBN 978-83-65548-27-6

Księga uchwał zgromadzenia kolegiatów Kolegium Większego (Collegium Maius) należy do najstarszych i najcenniejszych uniwersyteckich ksiąg urzędowych. Jest to jedyna na Uniwersytecie Krakowskim zachowana w oryginale piętnastowieczna księga uchwał. Stanowi podstawowe źródło wiedzy o organizacji i działalności tego kolegium. Prezentowana publikacja składa się z dwóch części. Pierwszą jest obszerny wstęp źródłoznawczy, omówienie ustroju i funkcjonowania kolegium oraz wykaz urzędników. Druga część publikacji to edycja krytyczna źródła zaopatrzona w obszerny komentarz filologiczny i rzeczowy.

 

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Bursa Starnigielska. Z dziejów kolegiów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII wieku

Bursa Starnigielska. Z dziejów kolegiów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII wieku / Marcin Baster

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2015
494 s.: il.; 25 cm.
(Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae; 4).
ISBN 978-83-65548-18-4 

Jest to monografia Bursy Starnigielskiej, jednego z nowożytnych kolegiów studenckich Uniwersytetu Krakowskiego, ufundowanej na mocy testamentu Wawrzyńca Starnigiela. W części pierwszej książka zawiera obszerny opis rozwoju systemu kolegiów uniwersyteckich w Europie i Krakowie w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej, a następnie omówienie fundacji, rozwoju, organizacji, gospodarki i mieszkańców bursy. Dopełnieniem są wykazy prowizorów i seniorów bursy. Część druga zawiera krytyczne, po raz pierwszy publikowane edycje najważniejszych źródeł do dziejów Bursy. Składają się na nie: testament Starnigiela, ordynacja czynszów, statuty, inwentarze, metryka mieszkańców i rachunki. 

 

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Universitätsstudium und Gesellschaft in Mittelaeuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert

Universitätsstudium und Gesellschaft in Mittelaeuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert / hrsg. von Krzysztof Ożóg, Maciej Zdanek 

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2017
278 s.: il.; 25 cm.
(Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae; 5).
ISBN 978-83-65548-22-1 

Tom studiów w języku niemieckim i angielskim zawiera artykuły historyków z  Polski, Czech, Niemiec, Węgier i Szwajcarii. Dotyczy wykształcenia uniwersyteckiego wybranych grup społecznych i zawodowych w XV–XVIII wieku w Europie Środkowej. Nawiązuje do  rozwijających się żywo badań nad dawnymi uniwersytetami oraz kulturą pisma i wiedzy w dawnych społeczeństwach. Głównymi narzędziami sa metoda prozopograficzna i bazy danych, pozwalające odtwarzać rekrutację oraz liczebność profesorów i studentów, kariery akademickie, świeckie, kościelne i zawodowe ludzi z wyższym wykształceniem, ich działalność publiczną i twórczość.

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku

Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku / Maciej Zdanek

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2017
372 s.: il.; 25 cm.
(Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae; 6).
ISBN 978-83-65548-25-2 

Tematem książki jest powstanie i rozwój samoświadomości historycznej i kultury pamięci krakowskiego środowiska uniwersyteckiego w epoce jagiellońskiej. Praca została zarysowana na szerokim tle europejskich badań nad pamięcią, tożsamością i historiografią uniwersytecką. Autor omawia główne nośniki wiedzy i pamięci o własnej przeszłości (źródła pisane, materialne i ikonograficzne). Na tej podstawie rekonstruuje główne wątki i etapy rozwoju tego zjawiska, zogniskowane wokół takich tematów, jak: fundacja Kazimierzowska w 1364 r., fundacja jagiellońska w 1400 r., osoby fundatorów, genealogia Uniwersytetu Krakowskiego oraz wykazy sławnych profesorów, dobrodziejów i wychowanków. 

 

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Universitas contra haeresim. działalność antyheretycka Stanisława ze Skarbimierza jako przedstawiciela Uniwersytetu Krakowskiego

Universitas contra haeresim. działalność antyheretycka Stanisława ze Skarbimierza jako przedstawiciela Uniwersytetu Krakowskiego / Wojciech Świeboda

  1. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2021
  2. 318 s.; 25 cm.
  3. (Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae; 7)
  4. ISBN 978-83-65548-86-3
  5.  

Książka ukazuje mało znane oblicze Uniwersytetu Krakowskiego, której władze i członkowie podejmowali różnorodne działania, aby powstrzymać szerzenie się heretyckich poglądów i praktyk w diecezji krakowskiej. Szczególna rola w tym zakresie przypadła Stanisławowi ze Skarbimierza (zm. 1431), doktorowi prawa kanonicznego i pierwszemu rektorowi Uniwersytetu. Był on autorem antyhusyckich traktatów polemicznych i osobiście angażował się w postępowanie inkwizycyjne przeciw osobom podejrzanym o herezję. Książka jest monografią tego zagadnienia, a jej integralną część stanowią dwa niewydane dotąd antyheretyckie dzieła Stanisława ze Skarbimierza "Contra haeresim" i "Ad eliminandum".

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Zamówienia

Wydawnictwa Archiwum UJ można zamawiać listownie, telefonicznie lub przez Internet.

dr Marcin Baster

marcin.baster@uj.edu.pl

tel. (12) 663 35 39

lub (12) 663 35 35

 

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

al. Mickiewicza 22

30-059 Kraków

tel. (12) 663 35 35

 

Wystawiamy faktury VAT.