Oddział Akt Nowych

Dokumentacja oddziału obejmuje akta wydziałów i katedr uczelni oraz akta ogólnouniwersyteckie (senackie) po roku 1795.

Oddział posiada materiały biograficzne studiującej młodzieży – katalogi studenckie. Na podstawie katalogów studenckich prowadzone są badania historyczne, socjologiczne i demograficzne polskiej inteligencji. Akta studenckie w indywidualnych teczkach osobowych pojawiły się dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Znajdziemy tu także materiały dotyczące stypendiów studenckich, domów akademickich czy funkcjonowania studenckich kół naukowych. Bogate materiały biograficzne obejmujące autobiografie, bibliografie prac, dokumenty osobiste (świadectwa szkolne, nominacje itp.), korespondencję naukową i prywatną zawierają spuścizny profesorów.

Archiwalia dotyczące wybitnych absolwentów uczelni - Ignacy Łukasiewicz, Stanisław Wyspiański, Karol Wojtyła, Stanisław Lem, Halina Poświatowska

fot. Maciej Janik

Studenci

fot. Maciej Janik

Dary z okazji jubileuszy UJ

Spuścizna Edwarda Rastawieckiego

fot. Maciej Janik