Regulamin i cennik usług

Reprodukcje 

Reprodukcje z materiałów archiwalnych wykonywane są na podstawie zamówienia zawierającego dane identyfikacyjne osoby lub instytucji składającej zamówienie, cel wykonania reprodukcji, szczegółowe określenie przedmiotu i sposobu wykonania usługi oraz formę płatności.

Reprodukcje sporządza się o ile zezwala na to stan zachowania materiałów archiwalnych. W wątpliwych wypadkach decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Archiwum UJ po zasięgnięciu opinii konserwatora. Każdorazowo zgoda taka jest wymagana przy zamówieniach na reprodukcje z zasobu Pracowni Staropolskiej.

Z uwagi na szkodliwy wpływ techniki kserograficznej, może być ona stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, i tylko w przypadku akt wytworzonych po roku 1975. Fotografie cyfrowe wykonuje się z ksiąg, poszytów oraz z innych obiektów, w przypadku których technika skanowania mogłaby wpłynąć negatywnie na ich stan zachowania. W pozostałych wypadkach wykonuje się skany.

W przypadku specyficznych utrudnień przy sporządzaniu reprodukcji cena usługi może zostać podwyższona o 100% wartości zamówienia. W szczególności do utrudnień takich zalicza się:

− reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,

− reprodukowanie dokumentów pergaminowych,

− reprodukowanie obiektów trójwymiarowych, np. pieczęci,

− reprodukowanie dokumentów, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

Z uwagi na ochronę informacji osobowych oraz praw autorskich wyłącza się z reprodukowania materiały zawarte w teczkach osobowych, dokumentach osobistych, wspomnieniach oraz prace habilitacyjne, doktorskie, kandydackie, magisterskie i licencjackie, o ile ich autorzy nie wyrazili na to zgody. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zgodę na reprodukcję może podjąć dyrektor Archiwum UJ. Zgoda taka jest wymagana także w przypadku pozostałych materiałów archiwalnych, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat, a także jeśli wykonanie reprodukcji mogłoby spowodować naruszenie innych prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli.

W przypadku zamówień nie przekraczających 30 reprodukcji złożonych w okresie roku kalendarzowego przez instytucję kulturalno-oświatową, pracowników nauki, studentów oraz pracowników archiwów, dyrektor Archiwum UJ może, na wniosek składającego zamówienie, udzielić zniżki w wysokości 50%. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor Archiwum UJ może odstąpić od pobrania opłaty.

W przypadku zamieszczenia w publikacji książkowej lub prasowej reprodukcji z zasobu Archiwum UJ dopłata wynosi dwukrotność kwoty wykonania reprodukcji za każdorazowe wydanie książki. Zgodę na zamieszczenie reprodukcji wydaje dyrektor Archiwum UJ.

 

Reprodukcje ze zbiorów bibliotecznych

Kopie i skany z książek wykonuje się wyłącznie z publikacji będących w dobrym stanie i wydanych po roku 1975 z wyłączeniem publikacji albumowych i encyklopedycznych.

 

Kwerendy

Archiwum UJ wykonuje płatne kwerendy z materiałów archiwalnych znajdujących się w jego zbiorach w celach naukowych, genealogicznych i komercyjnych. Przed rozpoczęciem kwerendy należy wyraźnie powiadomić wnioskodawcę o odpłatnym charakterze usługi i w miarę możliwości podać jej przybliżony koszt.

Przez cel naukowy rozumie się badania prowadzone przez studentów, pracowników naukowych (absolwent wyższej uczelni, deklarujący cel naukowy poszukiwań z podaniem tematu pracy lub osoba legitymująca się dorobkiem pisarskim, prowadząca w Archiwum poszukiwania o charakterze naukowym) oraz pracowników archiwów i instytucji kulturalno-oświatowych.

Przez cel genealogiczny rozumie się poszukiwanie informacji dotyczących członków własnej rodziny.

Przez cel komercyjny rozumie się działalność zarobkową na rzecz osób trzecich – także bez zlecenia.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor Archiwum UJ może odstąpić od pobrania opłaty lub udzielić zniżki w wysokości 50%.